$25.29

HYBRID | THC: 20.39 % | CBD: 0.08 %

$27.99

HYBRID | THC: 0.53 % | CBD: 12.95 %