$33.29

HYBRID | THC: 54.45 % | CBD: 0.36 %

$46.49

HYBRID | THC: 25.6 % | CBD: 0.05 %