$55.39

HYBRID | THC: 28.99 % | CBD: 0.09 %

$53.99

HYBRID | THC: 28.19 % | CBD: 0.08 %