$56.49

HYBRID | THC: 79.58 % | CBD: 0 %

$56.49

HYBRID | THC: 79.97 % | CBD: 0 %