$50.39

HYBRID | THC: 80.41 % | CBD: 1.57 %

$50.39

HYBRID | THC: 79.49 % | CBD: 0.14 %