$45.39

HYBRID | THC: 20 % | CBD: 0.07 %

$32.29

HYBRID | THC: 19.5 % | CBD: 0.07 %