$146.99

HYBRID | THC: 21 % | CBD: 1 %

$146.99

HYBRID | THC: 22.4 % | CBD: 0.1 %

$32.29

HYBRID | THC: 23.5 % | CBD: 0 %

-10%
$10.79

INDICA | THC: 21.5 % | CBD: 0 %

$32.99

INDICA | THC: 23.4 % | CBD: 0 %

$7.79

SATIVA | THC: 10 mg/unit | CBD: 0.1 mg/unit

-10%
$16.19

INDICA | THC: 25.7 % | CBD: 0 %

$29.49

INDICA | THC: 24.1 % | CBD: 0.1 %

$7.79

INDICA | THC: 10 mg/unit | CBD: 0.1 mg/unit

$7.79

HYBRID | THC: 10 mg/unit | CBD: 10 mg/unit

$29.99

INDICA | THC: 25.2 % | CBD: 0.1 %

-10%
$10.79

INDICA | THC: 19.1 % | CBD: 0 %

$29.99

INDICA | THC: 21.1 % | CBD: 0.1 %

$29.49

SATIVA | THC: 20.8 % | CBD: 0.1 %

$54.49

HYBRID | THC: 22.6 % | CBD: 0.1 %

$29.49

INDICA | THC: 22.3 % | CBD: 0.1 %

-10%
$26.54

HYBRID | THC: 22.6 % | CBD: 0.1 %