$14.99

HYBRID | THC: 28.24 % | CBD: 1 %

$31.19

HYBRID | THC: 25.14 % | CBD: 0.01 %