$39.99

HYBRID | THC: 35.82 % | CBD: 0.06 %

$39.99

HYBRID | THC: 19.64 % | CBD: 0.06 %