$44.99

HYBRID | THC: 23.53 % | CBD: 0.08 %

$34.99

SATIVA | THC: 26.9 % | CBD: 0.04 %

$32.99

INDICA | THC: 81.26 % | CBD: 0.5 %

$34.39

INDICA | THC: 23.9 % | CBD: 0 %

$53.99

INDICA | THC: 27.3 % | CBD: 0 %

$9.99

HYBRID | THC: 25.56 % | CBD: 0.69 %

$39.99

HYBRID | THC: 30.52 % | CBD: 0.06 %

$47.99

HYBRID | THC: 25.8 % | CBD: 5 %

$95.99

HYBRID | THC: 22 % | CBD: 0.8 %

$19.99

INDICA | THC: 20.5 % | CBD: 0.01 %

$139.99

INDICA | THC: 30.75 % | CBD: 0.4 %

$99.99

HYBRID | THC: 22 % | CBD: 0 %

$99.99

INDICA | THC: 27 % | CBD: 0 %

$158.67

SATIVA | THC: 17.6 % | CBD: 0.09 %

$39.99

HYBRID | THC: 27.5 % | CBD: 0.1 %

$108.99

INDICA | THC: 24.43 % | CBD: 2.4 %

$69.99

SATIVA | THC: 24.04 % | CBD: 0.05 %

$9.29

INDICA | THC: 24.2 % | CBD: 0.1 %

$69.99

INDICA | THC: 25.97 % | CBD: 0.03 %

$14.59

INDICA | THC: 24.84 % | CBD: 0.8 %

$91.99

INDICA | THC: 17.42 % | CBD: 0.05 %

$41.99

SATIVA | THC: 23.2 % | CBD: 0.1 %

$63.49

INDICA | THC: 24.34 % | CBD: 0.7 %

$34.63

HYBRID | THC: 26.3 % | CBD: 0.07 %

$45.39

INDICA | THC: 83.9 % | CBD: 0 %

$36.60

HYBRID | THC: 83 % | CBD: 0 %

$22.73

SATIVA | THC: 21 % | CBD: 0 %

Infused Pre-Rolls & Blunts

LOBO – Presidente Blunt – 1x2g

$37.89

HYBRID | THC: 28.24 % | CBD: 0.06 %