$10.49

HYBRID | THC: 23.6 % | CBD: 0.7 %

$10.99

HYBRID | THC: 5.41 % | CBD: 5.38 %