$37.99

HYBRID | THC: 86.26 % | CBD: 0.51 %

$34.29

HYBRID | THC: 83.8 % | CBD: 0.25 %