$42.49

HYBRID | THC: 49.3 % | CBD: 0 %

$42.99

HYBRID | THC: 44.8 % | CBD: 1 %