$21.99

HYBRID | THC: 8 % | CBD: 10.7 %

$8.09

HYBRID | THC: 8 % | CBD: 11.5 %