$19.99

HYBRID | THC: 23.2 % | CBD: 0.56 %

$42.61

HYBRID | THC: 27.14 % | CBD: 0.56 %