$116.85

HYBRID | THC: 21.9 % | CBD: 0.67 %

$5.49

HYBRID | THC: 30.23 % | CBD: 0.67 %