$56.99

HYBRID | THC: 22.1 % | CBD: 0 %

$30.49

HYBRID | THC: 20.9 % | CBD: 0 %

$31.99

INDICA | THC: 19 % | CBD: 0.1 %

$31.99

SATIVA | THC: 21.1 % | CBD: 0.01 %

$31.99

HYBRID | THC: 18.1 % | CBD: 0 %

$56.99

HYBRID | THC: 22.3 % | CBD: 0.1 %

$49.99

SATIVA | THC: 22.3 % | CBD: 0.1 %

$23.99

SATIVA | THC: 18.4 % | CBD: 0 %

$31.99

HYBRID | THC: 21.7 % | CBD: 0 %

$28.49

SATIVA | THC: 18.7 % | CBD: 0 %

$54.99

SATIVA | THC: 21.99 % | CBD: 0.82 %

$42.49

SATIVA | THC: 19.37 % | CBD: 0 %

$11.99

INDICA | THC: 19.8 | CBD: 0

$34.99

HYBRID | THC: 20.31 % | CBD: 0 %