$26.99

HYBRID | THC: 22.3 % | CBD: 0.3 %

$33.29

HYBRID | THC: 24.82 % | CBD: 0 %