$25.19

HYBRID | THC: 25.91 % | CBD: 0.92 %

$19.19

HYBRID | THC: 24.82 % | CBD: 0.81 %