$42.49

HYBRID | THC: 45.3 % | CBD: 1 %

$42.49

HYBRID | THC: 49.3 % | CBD: 0 %