$44.99

HYBRID | THC: 85 % | CBD: 0.24 %

$29.99

HYBRID | THC: 82.5 % | CBD: 0.3 %