$42.99

HYBRID | THC: 80.8 % | CBD: 0.2 %

$27.99

HYBRID | THC: 82.5 % | CBD: 0.3 %