$33.89

HYBRID | THC: 84.8 % | CBD: 0.24 %

$47.69

HYBRID | THC: 85 % | CBD: 0.24 %