$56.49

HYBRID | THC: 80.41 % | CBD: 0.16 %

$56.49

HYBRID | THC: 79.49 % | CBD: 0.14 %