$6.49

HYBRID | THC: 8.4 % | CBD: 6.95 %

$18.64

HYBRID | THC: 6.61 % | CBD: 5.76 %