$8.09

HYBRID | THC: 8 % | CBD: 8 %

$21.99

HYBRID | THC: 8 % | CBD: 10.8 %