$65.49

HYBRID | THC: 84.24 % | CBD: 0 %

$35.99

HYBRID | THC: 85.99 % | CBD: 0.02 %