$19.99

HYBRID | THC: 32.18 % | CBD: 0.04 %

$37.99

HYBRID | THC: 32.18 % | CBD: 0.04 %