$29.99

HYBRID | THC: 79.2 % | CBD: 5 %

$18.99

HYBRID | THC: 78.14 % | CBD: 0.1 %