$27.99

HYBRID | THC: 0.68 % | CBD: 13.57 %

$26.99

HYBRID | THC: 20.39 % | CBD: 0.08 %