$26.49

HYBRID | THC: 25.07 % | CBD: 0.07 %

$26.49

HYBRID | THC: 23.53 % | CBD: 0.08 %